Menu
Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

 

Co je svobodné vzdělávání? ( sebeřízené, unschooling)

               Je to vzdělávání mimo školu registrovanou v rejstříku MŠMT, kde děti mají:

 

a)   Čas a prostor dělat si, co je baví, bez stresu, kritiky nebo zasahování ze strany autorit.

b)   Věkové míšení, které umožňuje mladším dětem získávat dovednosti,

        informace, myšlenky a inspiraci od starších a starším dětem upevnit si a rozšířit vědomosti díky tomu, že je vysvětlují mladším dětem.

c)   Průvodce namísto pedagogů, kteří dávají dětem podněty a svým postojem vyjadřují respekt

        k psychickému i fyzickému vývojovému i momentálnímu stavu dětí. Dětem jsou vzorem pro sebemotivaci a proaktivní přístup.

d)   Přístup k vybavením a pomůckám denního běžného života, které umožní dětem se naučit i to, co v životě prakticky uplatní.

e)   Volnou výměnu myšlenek a diskuze, které umožní dětem poslouchat a účastnit se debat

        a mohou se tak naučit v bezpečném prostředí otevřeně vyjádřit své názory a postoje a vyslechnout názory druhých.

f)    Demokratický systém nastavování pravidel, na kterém se děti podílejí a který pomáhá zamezit šikanu.

g)   Svobodu v rozhodování o výběru témat, které dětem dávají smysl, což podporuje aktivitu a zodpovědnost za vlastní proces učení.

        S takovou podporou děti přichází na to, které vědomosti potřebují k tomu, aby ve svém životě dosáhly toho, po čem touží.

 

 V ČR je povinná devítiletá docházka. Jak je ošetřeno, že dítě nechodí do školy?

Jakmile dítě dosáhne šesti let věku, stává se z něj „žák” a je automaticky zapsáno do spádové školy.

Vyberete-li pro své dítě jinou školu než spádovou, ZŠ si tuto informaci mezi sebou předají.

Nezapíšete-li dítě vy sami, udělá to za vás stát.

Přihlašovací povinnost a povinnost péče o pravidelnou a včasnou školní docházku mají rodiče, popř. zákonný zástupce dítěte.

Povinnost zabezpečit povinnou školní docházku (PŠD) mají obce.

Děti, které mají v příslušném roce zahájit základní vzdělání, jsou registrovány v matrikách obcí.

V ČR existuje institut tzv. individuální, také nazýváno „domácí“, formy vzdělávání (IV),

na něž neexistuje právní nárok a na němž probíhá každého půl roku povinné přezkušování na kmenové škole

dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) dané školy.

Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek odpovídá zákonný zástupce žáka.

 

   Jak zažádám o individuální vzdělávání (IV)?

O povolení IV rozhoduje ředitel školy, kam je dítě přijato k plnění PŠD.

Žádost o IV předloží zákonný zástupce do 15. 2. kalendářního roku, v němž má dítě povinnou školní docházku (PŠD) zahájit.

Ředitel ZŠ, v níž je dítě zapsáno k IV, může ověřit na místě vzdělávání dostatečnost podmínek, v nichž se žák bude vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.

 

    Co obsahuje žádost o IV?

a)    osobní údaje; uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c)    důvody pro individuální vzdělávání žáka;

         popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e)    doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f)    seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ

g)   další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h)   vyjádření školského poradenského zařízení (stačí prohlášení, že není námitek proti individuálnímu vzdělávání žáka z PPP nebo SPC).

 

   Kdo může být osobou (tzv. garantem) vzdělávání dítěte na IV?

Osoba, která bude žáka vzdělávat, musí mít dostatečné vzdělání,

             tj.   střední vzdělání pro IV na 1. stupni a vysokoškolské vzdělání pro IV na 2. stupni.

 

   Jak probíhá individuální vzdělávání v tzv. předškolním roce?

Od září 2016 je v platnosti novela školského zákona, která k devíti letům povinné školní docházky

     přidává povinný předškolní ročník v mateřské škole.

Fakticky se tak povinnost školní docházky prodloužila na 10 let.

Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit pouze v akreditovaných mateřských školách nebo v přípravných ročnících ZŠ, případně na IV.

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit své rozhodnutí vzdělávat dítě v předškolním roce individuálně nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

   Jak jsou hodnoceny výsledky učení při IV?

Individuálně vzdělávaný žák skládá každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole,

   do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

 

Přezkoušení probíhá nejčastěji formou prezentace prací žáka s pomocí žákovského portfolia

(v šetření české školní inspekce v roce 2016 to bylo v 87 % škol),

často doplněné kombinací písemné a ústní zkoušky nebo pouze ústní zkouškou.

 

Portfolia zpravidla obsahují prezentace výstupů a projektů, pracovní sešity s vypracovanými úkoly, fotografie činností s popisy,

videa, výtvarné práce a výtvory z pracovních činností, dále práce s pomůckami nebo prezentace dovedností ve výchovných předmětech,

převedení hry na hudební nástroj, zpěv (může být dokládáno i nahrávkou) či gymnastickou sestavu.

 

   Co se stane, pokud dítě nesplní podmínky IV?

Ředitel školy má právo zrušit povolení k individuálnímu vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání,

zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem

nebo pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.

 

   Mám obavy z nedostatku sociálních kontaktů dítěte na IV

Žáci v IV se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň.

Pokud je rodina obklopena více či méně vzdálenými příbuznými a rodinami svých přátel,

děti tedy nejsou omezovány ve svých sociálních vztazích.

Další aktivity dítěte mimo rodinu, jako např. zájmová sdružení, sportování, návštěva kulturních akcí apod.,

nabízí dítěti řadu možností pro kontakt s lidmi různého věku, různých profesí i různých životních názorů.

 

 

 

Zdroje:

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016

- Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání (čj. 14821/2007-22)

- Česká školní inspekce Tematická zpráva Čj.: ČŠIG-1082/16-G2 Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol