Menu

Spolek Svobodný člověk, z.s.

je fyzickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Má sídlo na adrese Libušín 240/35, 41741, Krupka.

 

 

Hlavním posláním spolku je podporovat tělesný, duševní a sociální rozvoj dětí, mládeže a dospělých.

Své aktivity spolek nabízí osobám bez ohledu na členství ve spolku.

 

Základní činností je:

- sdružovat laickou i odbornou veřejnost se zájmem podílet se na podpoře alternativních metod výchovy a vzdělávání,

- poskytovat služby vycházející z platného rámcového vzdělávacího programu pro dětské skupiny,

- všestranný rozvoj dětí a podpora alternativních pedagogických metod,

- poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti péče o děti a rodinu,

- propagační a popularizační činnost, pořádání odpovídajících akcí k danému tématu,

   informační činnost a shromažďování informací týkajících se dané problematiky,

- pomoc rodičům s dětmi začlenit se na trh práce,

- navazování partnerství a spolupráce se školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy a samosprávy,

- vyhledávání, aktivizace a podpora sil směřujících k naplňování těchto cílů

 

 

Spolek realizuje činnosti zejména touto formou:

• péče o děti ve věku 1-6 let,

• volnočasové aktivity pro děti a dospělé

• vzdělávací a zábavné programy pro děti a dospělé

• spolupráce se vzdělávacími institucemi